Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

Utdrag ur STUKs granskning av Olkiluoto-3

17.10.2006 Lauri Myllyvirta

Det nya kärnkraftsprojektet i Finland har präglats av säkerhetsproblem och förseningar. Problem har t.ex. uppstått vid tillverkningen av såväl den stålinsats som är helt nödvändig för att skydda härden från yttre hot och för att fånga upp farliga ämnen vid en olycka, som den cementerade grundplattan som ska stöda och skydda hela byggnaden.

Detta är ett kort sammandrag av en rapport ifrån finska strålsäkerhetscentralen publicerad i juli 2006.

Dumpning av priser och ont om tid

 • “Pressen att hålla tidsschemat är antagligen stor för TVOs [företaget som beställde kärnkraftverket] tekniska experter, då säljarens planer lämnas in sent och det inte finns tillräckligt med tid för utvärdering av dem. […] Resultatet blir att dokumentationen som skickas vidare till STUK är av dålig kvalitet. […] Detta medför risken att problem förblir oupptäckta, och att tackla dessa vid ett senare tillfälle skapar stora problem om TVO har godkänt bristfällig dokumentation.”
 • “Då det gäller ett kontrakt med fast pris är det inte oväntat att pengar blir den viktigaste frågan i valet av underleverantör. Då underleverantörer skall väljas ut har TVO begränsade möjligheter att kontrollera att kvalitets- och säkerhetskriterier ges tillräckligt hög prioritet.”

Inkompetenta underleverantörer

 • “FANP [leverantören av kärnkraftverket] verkar välja billigare leverantörer trots att det medför större risker vad det gäller kvaliteten. FANP tar inte alltid med säkerhetsrelaterade krav i överenskommelser med leverantörerna, utan försöker handskas med dessa utan att ådra sig några kostnader. På grund av de hårt hållna kostnadsbegränsningarna och förseningarna i schemat är underleverantörerna inte villiga att uppfylla i efterhand ställda krav som inte specificerats i deras överenskommelser.”
 • “Det arbetssätt och den utrustning som används av tillverkaren är föråldrade vid den här sortens produktion.”
 • “[leverantören hade] ingen tidigare erfarenhet av produktion för kärnkraftverk. […]”
 • “I valet av cementleverantör togs de speciella kvalitetskraven för kärnkraftskonstruktioner inte upp i offerterna, men kostnadsfaktorerna betonades kraftigt under valprocessen.”

Ingen utbildning

 • “Personalen som tillverkade cementen erhöll ingen utbildning rörande praxis inom det nukleära fältet eller vikten av deras eget arbete ur säkerhetssynpunkt.”
 • “den utbildning i säkerhetskultur alla medverkande i produktionen av kraftverket ska erhålla. Denna utbildning har avtalats om i både i IAEA:s regler och i diskussioner mellan STUK och TVO, men i själva verket har den i de flesta fall inte erbjudits. En av experterna från TVO:s kvalitetskontrollorganisation konstaterade att, så vitt han visste, hade denna utbildning inte erbjudits inom någon organisation alls. Det har inte definierats vad en sådan utbildning ska innehålla eller vem som ska vara ansvarig för tillhandahållandet av den.”

Informationen har varit otillgänglig

 • “information om händelser har inte alltid öppet rapporterats till TVO och sedan vidare till STUK.”
 • “TVO har begränsad insikt i vad som händer underleverantörerna sinsemellan och vilken sorts problem man stöter på.”
 • “vidarebefordrandet av de för det nukleära fältet specifika kraven samt kraven för teknisk säkerhet, från konsortiet till konsortiets underleverantörer, har varit bristfälligt.”
 • “Dokumentationen från inspektionen av stålfodringen i reaktorinneslutningen har inte funnits tillgänglig i sin helhet under konstruktionsinspektionerna.”

Säkerheten förbisedd

 • “Upprepad användning av en för bred spalt (vid svetsning) är en tydlig kvalitetsavvikelse från den officiellt godkända proceduren, och absolut oacceptabelt i den här utsträckningen. En situation som denna borde inte kunna uppstå inom ett väl fungerande kvalitetskontrollsystem.”
 • “FANP har tillåtit att man fortsätter tillverkning i situationer där fasernas design och godkännandet av designdokumenten inte har stått klart.”
 • “Den kvalitetskontroll som implementerats av underleverantören och kraftverksleverantören har varit bristfällig.”
 • “De problem som uppmärksammats under tidigare cementarbeten resulterade inte i att effektiva korrigeringsåtgärder implementerades i tid.”
 • “man höll inte fast vid den godkända cementsammansättningen och cementeringsspecifikationerna vid framställningen av cementen.”
 • “dokumentationen som STUK erhållit från TVO:s OL3-projekt är ibland av dålig kvalitet, och inspektörer inbjuds att genomföra inspektioner av system och byggnader för vilka godkännanden av designdokumentation eller av dokumentationen för kvalitetskontroll ännu inte stått klara.”
 • “ofta kan den specificerade kvaliteten inte uppnås i praktiken, och då ändras specifikationerna istället”
 • “det kan diskuteras, om man ser till slutresultatet, huruvida korrigeringsåtgärder implementerats vid bästa möjliga tidpunkt.”

Problemen hopar sig

 • “Trots att ett stort antal tekniska avvikelser har upptäckts i tillverkningen av utrustning och komponenter, och även i byggarbetet, och att dessa har dokumenterats i avvikelserapporter, så visar de observationer som gjorts under utredningen att kraftverkstillverkaren och dess underleverantörer inte i egentlig mening har förbättrat varken arbetssätt eller säkerhetssyn.”
 • “Under utredningen fanns cirka 700 öppna avvikelser.”

Alla citat är tagna från rapporten från STUK (Strålsäkerhetscentralen) och översatt till svenska av Greenpeace

För mer information:
Greenpeace Energy Campaigner Lauri Myllyvirta
+358 50 3625 981, lauri.myllyvirta(at-sign)nordic.greenpeace.org

Läs hela rapporten!
på finska / på engelska