Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Etusivu > Turvallisuus >

STUK:in raportti Olkiluodon turvallisuusongelmista

03.01.2007 Lauri Myllyvirta

Olkiluodossa meneillään oleva ydinvoimalahanke on alusta asti kohdannut ongelmia. Rakenteilla olevan voimalan turvallisuus ja luotettavuus ovat kyseenalaisia lukuisten turvallisuuspuutteiden vuoksi. Esimerkiksi reaktorin teräksisen suojakuoren sekä betonisen pohjalaatan valmistuksessa on esiintynyt ongelmia eikä turvallisuusvaatimuksia ole pystytty täyttämään. Suojakuoren tehtävä on suojella reaktoria ulkoisilta uhilta sekä estää radioaktiivisten aineiden leviäminen ympäristöön onnettomuustilanteissa. Tässä lyhyt kokoelma Säteilyturvakeskuksen heinäkuussa 2006 julkaistusta tutkintaraportista poimittuja otteita.

Liian alhaiset hinnat, liian tiukat aikataulut
“OL3:n tekniikkaorganisaatiossa paineet pysyä aikataulussa ovat todennäköisesti kovat, sillä laitostoimittajan suunnitelmat tulevat myöhässä eikä niiden tarkastamiseen ole varattu aikatauluissa riittävästi aikaa. […] Tällöin seurauksena on heikkolaatuisten aineistojen lähettäminen eteenpäin STUKille. […] Lisäksi on olemassa se riski, että ongelmia ei havaita tai niihin tarttuminen myöhemmin aiheuttaa huomattavia vaikeuksia, jos puutteellinen aineisto on hyväksytty TVO:n taholta.”

“Kiinteähintaisessa sopimuksessa on odotettavaa, että raha tulee merkittäväksi kriteeriksi alihankkijaa valittaessa. TVO:lla on alihankkijoiden valintavaiheessa rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että laatu ja turvallisuus kriteerit saavat merkittävän painoarvon.”

Epäpäteviä alihankkijoita
“FANP [laitostoimittaja] näyttää valitsevan halvempia toimittajia suuremmista laaturiskeistä huolimatta. FANP ei vie turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia aina toimittajien sopimuksiin, vaan ne yritetään hoitaa kustannuksia aiheuttamatta. Tiukoilla kustannusraameilla ja viivästyneillä aikatauluilla toimittaessa eivät alihankkijat ole valmiita jälkikäteen venymään sopimuksen ylittäviin lisävaatimuksiin.”

“Valmistajan käytössä olevat työmenetelmät ja -laitteet ovat tämäntyyppisessä valmistuksessa vanhanaikaisia.”

“aikaisempaa kokemusta ydinlaitostoimituksista [urakoitsijalla] ei ollut.”

“Betonin toimittajaa valittaessa tarjouskyselyssä ei tuotu esille ydinvoimarakentamisen erityisiä laatuvaatimuksia ja valinnassa painotettiin vahvasti kustannustekijöitä.”

Ei koulutusta
“Betonin valmistamiseen osallistuneille työntekijöille ei annettu koulutusta ydinvoima-alan toimintatavoista eikä oman työn turvallisuusmerkityksestä.”

“IAEA säännöstön sekä STUKin ja TVO:n välisten keskusteluiden edellyttämä ns. turvallisuuskulttuurikoulutus kaikille laitostoimitukseen osallistuville on käytännössä yleensä jäänyt toteuttamatta. Eräs TVO:n laatuasiantuntija totesi haastattelussa, ettei tiedä sellaista missään organisaatiossa järjestetyn. Mitä koulutuksen tulisi sisällöltään olla ja kenen vastuulla se olisi, on määrittelemättä.”

Tietoa ei saatavilla
“TVO ei ole korostanut avoimuusperiaatetta muuten kuin oman organisaationsa keskuudessa, eivätkä tiedot tapahtumista ole näin ollen kaikissa tapauksissa välittyneet avoimesti TVO:lle ja edelleen STUKille.” (laitoin koko lauseen, sillä tuota on aika hankala leikata kesken)

“TVO:n näkemys siitä, mitä alihankkijaverkostossa tapahtuu ja minkälaisia ongelmia esiintyy, on rajoittunut.”

“ydinvoimaspesifisten vaatimusten ja teknisten turvallisuusvaatimusten välittyminen konsortiolta sen alihankkijoille on ollut osittain puutteellista.”

“Teräsvuorauksen tarkastusdokumentaatio ei ole ollut kokonaisuudessaan käytettävissä rakennetarkastuksia tehtäessä.”

Turvallisuutta ei otettu huomioon
“Ylisuuren ilmaraon käyttö toistuvasti [hitsauksessa] on selvä laadullinen poikkeama virallisesti hyväksytystä toimintatavasta eikä missään nimessä hyväksyttävää tässä laajuudessa. Hyvin toimivassa laatujärjestelmässä ei tällaista tilannetta pitäisi päästä syntymään.”

“FANP on antanut lupia valmistuksen jatkamiselle tilanteissa, joissa kyseisten vaiheiden suunnittelu ja suunnitelmien hyväksyminen ovat olleet vielä kesken.”

“Alihankkijan ja laitostoimittajan laadunvalvonta on ollut puutteellista”

“Havainnot aiemmissa betonin valuissa esiintyneistä ongelmista eivät johtaneet ajoissa tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.”

“Betonin valmistuksessa poikettiin hyväksytystä betonin koostumuksesta ja betonointia koskevista ohjeista.”

“TVO:n OL3-projektin STUKille toimittamat aineistot ovat toisinaan heikkolaatuisia ja tarkastajia pyydetään suorittamaan rakennetarkastusta kohteeseen, jossa esimerkiksi suunnitteluaineiston hyväksyntä ja laadunvalvonta-aineisto eivät ole vielä kunnossa.”
“saattaa usein tapahtua niin, että spesifikaatio mukaista laatua ei pystytä käytännössä saavuttamaan ja tällöin muutetaan spesifikaatiota.”

“on kyseenalaista pystytäänkö korjaavat toimenpiteet tekemään siinä vaiheessa, jolloin ne voitaisiin lopputuloksen kannalta parhaiten toteuttaa.”

Yhä enemmän ongelmia
“Vaikka teknisiä laatupoikkeamia on tunnistettu eri komponenttien valmistuksessa runsaasti ja niistä on tehty poikkeamaraportteja, ei laitostoimittajan ja sen alihankkijoiden toimintatapa ja suhtautuminen turvallisuusasioihin ole tutkinnan havaintojen perusteella olennaisesti kehittynyt.”

“Avoimia poikkeamia oli tutkinnan aikana noin 700 kpl.”

Kaikki sitaatit ovat suoria lainauksia STUK:in tutkintaraportista.

Lisätietoa
Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta
050 3625 981

Koko raportti