Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Etusivu > Uraani >

Krasnokamensk, Venäjä (Fortum)

3.09.2004

– radioaktiivisia vuotoja ja päästöjä
– vakavia terveysvaikutuksia


Fortumin ydinvoimalaitokset käyttävät myös Venäjän Krasnokamenskin kaivosalueelta peräisin olevaa uraania. Krasnokamenskin kaivokset ovat eräitä maailman suurimpia ja ovat tuottaneet jopa 32% Siperian ja Venäjän kauko-idän alueen viennistä. Aseteollisen merkityksensä vuoksi alue kuului pitkään Neuvostoliiton ja Venäjän suljetuimpiin. Alueen asukkaiden terveys- ja ympäristövaikutuksiin on kiinnitetty vain vähän huomiota. Tutkimusten mukaan radioaktiivisen pölyn, radon-kaasun ja radioaktiivisen lietteen aiheuttama ympäristötuho on kuitenkin suurta. (Venäjän tiedeakatemia 1993)

Krasnokamenskin kaivoksilla louhittavan malmin uraanipitoisuus on noin 0,18%. Näin ollen jokaista uraanikiloa kohti saadaan lähes 1 000 kiloa radioaktiivista jätettä. Vuosien saatossa on syntynyt satoja miljoonia tonneja radioaktiivista jätettä; vapaasti ympäristöön pölyävät, käsittelemättömät jätekivivuoret ovat kooltaan massiivisia. Lisäksi tuotantoprosessissa syntynyt rikkihapposeos päästetään neutraloimattomana liejuna laajoihin altaisiin. (Robinson 1999)

Krasnokamenskin aiheuttamista ongelmista vakavin on seudun asukkaiden altistuminen radioaktiiviselle pölylle ja radonkaasulle. Oktjabrskin kaivoskylä sijaitsee suoraan kaivoksen päällä, niin, että kaivoksen poisto-ilmassa pumpattu radon painuu ilmaa raskaampana suoraan laaksossa sijaitsevaan kylään. Oktjabrskin asunnoissa on mitattu 190 kertaisia radon-pitoisuuksia(28 000 Bq/m3) standardien maksimipitoisuuteen nähden.

Jopa kaivoksen johdon omien tiedonantojen mukaan satoja kotitalouksia altistuu jatkuvasti kaikki suositukset ylittävälle säteilyannokselle. Uraanimalmin pöly nousee kaivosalueelta rekkojen lastauksen ja purkamisen yhteydessä, kulkeutuen laajalle alueelle ja laskeutuen kerrokseksi teiden, peltojen ja asuntojen päälle. (Robinson 1999, Greenpeace 1996)
Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että radioaktiivinen liete on päässyt vuotamaan alueen pohjavesiin. (Venäjän tiedeakatemia 1993)

Venäjän lääketieteellisen akatemian tutkimuksen mukaan pitkään jatkunut altistuminen radioaktiiviselle pölylle ja radonille on johtanut syöpätapausten, keskenmenojen ja sikiöiden epämuodostumien moninkertaistumiseen. Aseteollisen merkityksensä vuoksi alueen terveystilastot olivat pitkään salaisia. Vuonna 1991 tehdyn tutkimuksen mukaan Priargunskin uraanilouhoksen lähellä asuvista miehistä 65% kuoli ennen 60 vuoden ikää. Miesten syöpätapaukset olivat lisääntyneet 3,2 kertaisiksi vuodesta 1971.

Krasnokamenskin tuotteiden pääasiallinen ostaja, länsi-eurooppalainen ydinvoimateollisuus, pyrkii välttämään mielleyhtymiä ympäristötuhoihin ja syöpätilastoihin. Fortum vähättelee koko kysymystä, ja on suhtautunut esimerkiksi Ruotsissa kiivaaksi yltyneeseen keskusteluun ylimielisesti. Fortum jopa kehuu Krasnokamenskia: “Krasnokamenskista voidaan todeta että ympäristönsuojelu on hoidettu esimerkillisellä tavalla”. Mitenkään väitettään perustelematta yhtiö on esittänyt “varmistaneensa, ettei uraanin louhinnasta aiheudu ympäristöhaittoja paikallisille asukkaille” (Yle 1997).

Arsenikki
Arsenikki on suurina pitoisuuksina nautittuna tappavaa, jo arsenikkipitoisen ilman hengittäminen aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Maailman terveysjärjestö on luokitellut arsenikin syöpää aiheuttavaksi aineeksi.

Kadmium
Kadmium pysyy ihmiskehossa pitkään ja voi keräytyä vuosien matalan altistumisen aikana. Pitkäaikainen kadmiumille altistuminen johtaa kadmiumin keräytymisen munuaisiin ja mahdollisesti munuaissairauksiin tai keuhkovaurioihin.

Lyijy
Lyijy vaikuttaa useisiin elimiin ja varsinkin keskushermostoon. Lyijy aiheuttaa myös munuaisvaurioita, lisääntymishäiriöitä
ja muistihäiriöitä.

Radium
Radiumia muodostuu luonnollisesti kun uraani ja torium hajoavat luonnossa. Radium itse hajoaa hajoamistuotteiksi tuottaen alfa-, beta- ja gammasäteilyä. Radium on syöpää aiheuttava aine ja tuottaa Radon-222 kaasua, joka aiheuttaa keuhkosyöpää.

Uraani
Uraanin puoliintumisaika, eli aika jossa puolet uraanierästä on muuttunut radioaktiivisiksi hajoamistuotteiksi on erittäin pitkä. Yleisimpien uraani-isotooppien uraani-235 ja uraani-238 puoliintumisajat ovat miljoonia vuosia. Uraanin on todettu aiheuttavan munuaisvaurioita. Uraanin nauttimisen ravinnossa on eläinkokeissa todettu aiheuttavan sikiövaurioita ja lisääntymishäiriöitä.